marnatonedreams (5)

Reglament 

RAID FORMENTERA by Baleària +30 km

Les proves MARNATON eDreams es desenvolupen en entorns naturals costaners privilegiats que en alguns trams poden formar part d’un Parc Natural i/o Reserva Integral. Recordem a tots els participants la importància de respectar en tot moment l’entorn que ens envolta i que col·laborin així en la protecció del mateix.

MARNATON demana la col·laboració de tots per no deixar empremta i deixar després de l’esdeveniment un espai millor del què ens hem trobat.

Com a nedador d’aigües obertes respecta i protegeix el medi ambient. Comptem amb la teva col·laboració.

 1. Requisits dels participants
 • Serà obligatori inscriure’s en grups de 2 a 6 nedadors.
 • Hi haurà dos modalitats:
  • Modalitat equip: en el que tots els components hauran de completar la totalitat del recorregut.
  • Modalitat relleus: en el que com a mínim haurà d’estar a l’aigua un dels components fent tants canvis com vulguin entre ells.
 • Podrà participar qualsevol persona física de qualsevol nacionalitat, federats o no, que es trobi en estat òptim de salut i convenientment entrenat per la realització de la prova.
 • Prova autoritzada per majors de 18 anys, nascuts a partir de 2002.
 • Haver realitzat correctament tots els passos i requisits per la inscripció en els plaços corresponents.
 • Acceptar el descàrrec de responsabilitat i presentar un certificat mèdic o prova d’esforç firmada per un metge que certifiqui que està preparat per realitzar aquesta prova.
 • Tota la informació requerida en el procès de inscripció haurà de ser veraç. No responsabilitzant-se l’organització de las falsedats o errors que el participant fagi constar en el moment d’inscriure’s.
 • La inscripció a la prova és personal i intransferible i suposa l’acceptació del present reglament.
 1. Inscripcions

La inscripció només es realitza a través de la pàgina web de MARNATON (www.marnaton.com)

 • Plaç d’inscripció: 20 dies abans de la data de la prova o una vegada s’arribi al límit d’equips.
 • Inclou:
 • Assegurança d’accidents durant la prova.
 • Assistència mèdica durant la travessia (embarcacions amb personal de rescat) i a l’arribada (Ambulància amb personal mèdic).
 • Avituallament durant la travessia i al finalitzar
 • Trasllat al punt de sortida i tornada al mateix punt al finalitzar.
 • Casquet de l’esdeveniment.
 • Samarreta de l’esdeveniment.
 • Guarda-roba.
 • Classificació i temps a l’arribada.
 • Medalla finisher.
 • Trofeus per l’equip guanyador.
 • Gestió de baixes: La organització tornarà el 80% si la baixa es solicita amb més d’un mes d’antelació a l’esdeveniment. El 50% si es solicita amb més de 15 dies d’antelació a l’esdeveniment i no hi haurà cap tipus de devolució si és en un plaç menor a 15 dies.
 • Canvi de nom: només s’admetran fins a 7 dies abans de la prova. L’organitzación no cobrarà per aquesta gestió.
 • Canvio de prova: Sota capa circumstància s’admetran canvis d’una inscripció d’una prova per una altra, ni d’aquest any ni de les següents edicions.
 • Anulació de la prova: si per condicions adverses o de força major alienes a la organització, aquesta es veiés obligada a anular la prova o modificar el recorregut o horaris, no es tornarà en cap cas l’import de la inscripció. L’organització podrà proposar una nova data per realitzar l’esdeveniment.
 1. Entrega de la bossa del nedador
 • Per recollir la bossa del nedador, serà imprescindible presentar el DNI, PASSAPORT o NIE de l’inscrit (original o fotocòpia).
 • A l’entrega cada participant haurà de comprobar que a la seva bossa hi ha: casquet de natació, samarreta, Bossa Guarda-roba.
 • La entrega de la bossa es farà el dimarts 19 de maig. En cap cas es farà entrega de la bossa el mateix dia de la prova.
 1. Guarda-roba

El nedador ha d’utilizar la swimbag, que viatjarà a l’embarcació en tot moment pel que és possible que els objetes en el seu interior es mullinn si no estan suficientement protegits.

Una vegada acabada la travessia el patró de l’embarcació aproparà les bosses a l’arribada.

 1. Material tècnic obligatori

Tots els participants estan obligats a portar el següent material, que podrà ser verificat a la sortida i/o en qualsevol punt de la carrera.

Material obligatori:

 • Banyador
 • Ulleres de natació
 • Casquet oficial de la prova.

Material opcional:

 • El neoprè de natació és altament recomenable. De totes maneres, podran nedar sense neoprè aquells nedadors que ho sol·licitin i puguin acreditar experiència suficient.
 • Si la temperatura de l’aigua estigués per sota dels 17ºC l’organització es reserva el dret d’obligar a l’ús del neoprè.
 • Boia: està permès el seu us.

L’organització aconsella portar, a més, el següent material:

 • Vaselina o oli per evitar ferides.
 • Crema solar, millor anti-meduses.

L’organització podrà afegir algun tipus de material obligatori no inclòs en aquest apartat. En tal cas, aquest material serà notificat amb la suficient antelació als participants a través de la web o per correu electrònic.

 1. Sortida
 • Hi haurà una única sortida. Tots els participants que arribin tard no podran participar. Quedant automàticament desqualificats.
 1. Funcionament
 • Els equips, formats per entre 2 i 6 nadadors, aniran en tot moment custodiats per una embarcació. El ritme de nado és lliure durant tot el recorregut. Establint límits de pas cada 5km per un màximo de 20’/km (incloses parades).
 • La embarcació anirà equipada amb una emisora per tenir contacte directe amb l’equip de terra per qualsevol contratemps que pogués sorgir.
 • L’embarcació no es separarà més de 25 metres del nedador.
 • Hi haurà dos categories: Equips i relleus.
 • En el cas de que un nedador es pugi a la embarcació (en la modalitat equips) quedará automàticament desqualificat. Pero el seu equip podrà seguir.
 • Els membres d’un mateix equip hauran de nedar de manera agrupada sense separar-se més de 10 metres entre el nedador que encapçala el grup i el que el tanca.
 1. Recorregut i abalisament

La organització NO abalisarà el recorregut essent l’embarcació guia la que orienti als nedadors.

Pel el bon funcionament de la prova, l’organització es reserva el dret de modificar la trajectòria d’un nedador si considera que està posant en perill la seva integritat o la d’altres membrs de la travessia, o si considera que està incumplint la distància reglamentària. La decisió dels jutges a les embarcacions serà indiscutible poguent generar una reclamació una vegada acabada la prova.

 1. Embarcacions de suport

Els nedadors seran custodiats per embarcacions de rescat amb l’objetiu de garantitzar la seguretat dels nedadors/es.

 1. Avituallament

La organització facilitarà l’avituallamient, que consistirà en aigua, begudes isotòniques, plàtans i gels.

Cada embarcació guia serà l’encarregada de subministrar l’avituallament als nedadors cada vegada que aquests ho solicitin o mitjançant una pauta acordada abans de començar.

Si els nedadors tenen necessitats especials a nivell de nutrició podran carregar el producte que considerin sempre que no sobrepassi els 2kg per persona.

En cap cas el participant podrà tirar al mar l’envoltori o envàs de l’avituallament. Aquest acte serà penalitzat amb la desqualificació.

 1. Abandonaments

Si un participant decideix abandonar, aconsellem:

 1. Avisar a l’embarcació i aquesta avisarà a l’embarcació de rescat més propera per procedir a l’evacuació.

L’organització es reserva el dret a obligar a un nedador a abandonar la prova:

Sempre que un nedador mostri senyals de fatiga extrema, deshidratació, hipotermia, ritme extremadament lent al nedar o presenti qualsevol símptoma anòmal que li impedeixi nedar amb normalitat.

 • Si el nedador incumpleix qualsevol de les normes que regeixen aquest reglament (veure apartat desqualificacions).
 • Una vegada agotat el temps de tall reglamentari desde l’inici de la prova (20 minutos/Km).
 1. Evacuació
 • En el cas de condicions adverses i/o de força major, la organització es veurà obligada a anular la prova procedint a la evacuació de tots els participants.
 • En el cas de que un participant hagi de ser evacuat, la organiztació establirà un o més punts d’evacuació amb assistència sanitària en funció del recorregut.
 1. Penalitzacions
TIPUS DE FALTA PENALITZACIONS
Tirar residuus en zones no habilitades o qualsevol tipus de conducta no respectuosa amb el medi natural.  

Desqualificació

Conducta antiesportiva cap a altres participants o membres de l’organització. Desqualificació
Falta d’equipament obligatori. Desqualificació
Participar a la prova sense prèvia inscripció.

 

Expulsió i prohibició de participar en futures edicions
Participar amb el dorsal d’un altre participant. Desqualificació
No passar controls de pas obligatoris

 

Desqualificació
Omisió d’auxili a una persona. Expulsió i prohibició de participar en futures edicions
Abandonament sense notificar-ho a l’organització. Prohibició de participar en futures edicions
No obeïr ordres de organitzadors o serveis sanitaris de control. Desqualificació
Pujar-se a l’embarcació (en la modalitat equips) Desqualificació
Excedir el temps màxim permès. Desqualificació i obligació d’abandonar i pujar-se a una embarcació de la organització.

 

La organització es reserva el dret de sancionar las conductes no tipificades a l’anterior llistat de faltes que contravinguin les disposicions del present reglament.

 1. Modificació del recorregut i/o suspensió de la travessia.

Encara que al RAID existeixen dos possibles etapes de les quals s’escollirà la que por motius meteorològics sigui més factible, si per causes de força major alienes a la nostra voluntat la organització es reserva el dret de suspendre, desviar, neutralitzar o modificar les franges horàries i/o els recorreguts.

Aquesta decisió es prendrà en comité tècnic, consensuant amb les autoritats marítimes i dispositiu de seguretat, tenint en compte la seguretat. Així com respectant les condicions a les que es veuen sotmesos els permisos.

Poden se motiu de plan B o anul·lació:

 1. Onada d’alçada significativa de més de 0,8 metres.
 2. Vents de més de 15 nusos (no ratxes). Sempre que la direcció del vent no afecti el recorregut.
 3. Visibilitat inferior a una milla nàutica.
 4. Plaga de meduses.
 5. Tempesta elèctrica.
 6. Qualsevol que la organització estimi que no garanteix la seguretat dels participants o del dispositiu de seguretat.
 1. Sistema de Classificació

A l’acabar la prova, els equips disposaran de mitja hora abans de l’entrega de premis per a possibles modificacions i/o reclamacions sobre la classificació.

 • Esdeveniment

 Cada equip es classificarà en base al temps empleat per arribar a la meta de l’últim dels components de l’equip.

 • Copa MARNATON eDreams

Aquesta prova no és puntuable per la Copa.

 • Categories 2020

 Rebran trofeu al primer equip classificat de cada categoria.

 • Categoria equip
 • Categoria relleus
 1. Descàrrec de Responsabilitat i Declaració d’aptitut física
 • La inscripció a la prova implica l’acceptació de les normes i l’adequada preparació del participant per a la travessia, i que és conscient de la duresa de les condicions meteorològiques que es pot trobar en l’entorn on es disputa la prova. En aquest sentit, el participant eximeix a l’organització dels possibles problemes de salut derivats de la seva participació a la carrera.
 • Els participants inscrits en la prova entenen que participen voluntàriament i sota la seva pròpia responsabilitat en la competició i per tant, exoneren de tota responsabilitat a l’organització de la prova i convenen en no denunciar a l’entitat organitzadora, col·laboradors, patrocinadors i altres participants, així com tampoc iniciar cap reclamació de responsabilitat civil a les citades parts. A aquests efectes, en el moment de la inscripció, el participant haurà de marcar la casella d’acceptació del descàrrec per tal que es formalitzi la inscripció.
 • L’organització recomana a tots els nedadors que facin un test de 3000m en piscina. Ideal fer-lo per sota de 60 minuts i en un màxim de 75, per completar amb èxit la travessia.
 • L’organització no recomana fer la prova si el resultat del test de 3000m en piscina, és un temps per sobre dels 75 minuts.
 • L’organització recomana que tots els participants es realitzin una revisió mèdica/prova d’esforç anualment.
 • En els últims anys, amb la popularització dels esports outdoor i de llarga distància, desgraciadament, es produeixen cada vegada més morts entre els participants; es per això que l’organització insisteix en extremar les precaucions.
 1. Questionari de informació mèdica
  • El certificat l’haurà d’emplenar un metge capacitat per a això, amb signatura i número de col·legiat.
  • En ell s’especificarà les proves que ha estimat el metge que per edat o risc s’han hagut de dur a terme.
  • El participant declara que tota la informació exposada en el certificat mèdic és verídica.
 2. Modificació del reglament

En cas que l’organització ho consideri necessari, podrà modificar el present reglament. Les modificacions seran degudament comunicades als participants. La realització de la inscripció implica el reconeixement i l’acceptació del present reglament.

.

 1. Drets d’imatge

L’entitat organitzadora es reserva el dret a utilitzar qualsevol tipus de fotografia, filmació o enregistrament que faci, sempre que estigui relacionada amb la participació a l’esdeveniment. L’entitat organitzadora es reserva en exclusivitat el dret sobre la imatge de les proves MARNATON, així com l’explotació audiovisual, fotogràfica i periodística de la competició.

D’acord amb l’establert en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, sol·licitem el seu consentiment per poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònic equivalent.

Qualsevol projecte mediàtic o publicitari haurà de comptar prèviament amb el consentiment exprés i per escrit de l’organització. En cas contrari, s’emprendran totes les accions legals s’estimin pertinents.

 1. Protecció de dades

Protecció de dades. En compliment amb l’establert en el Reglament General de Protecció de Dades 976/2016, MM MARNATON 2008, S.L. (d’ara endavant MARNATON) amb CIF: B64835390, li informem que les seves dades personals facilitades a través del formulari d’inscripció en el lloc web: www.marnatonedreams.com són incorporades a un fitxer automatitzat del que és responsable MARNATON, la finalitat del qual és la d’administrar i gestionar la seva participació en l’esdeveniment.

De qualsevol forma, vostè pot revocar en qualsevol moment el consentiment donat i exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a aquests efectes a MARNATON a través de l’adreça de correu eventos@marnaton.com.

[bucket id=”933″ title=”Icon footer”]