marnatonedreams (5)

Reglament

Reglament MARNATON BIG SWIM (+ 20km)

Les proves MARNATON eDreams es desenvolupen en entorns naturals privilegiats de la costa que en alguns trams poden formar part d’un Parc Natural i / o Reserva Integral. Recordem a tots els participants la importància de respectar en tot moment l’entorn que ens envolta i que col·laborin en la protecció del medi.

MARNATON demana l’ajuda de tots per no deixar empremta i deixar, després de l’esdeveniment, un espai millor del què ens hem trobat.

Com a nedador d’aigües obertes respecta i protegeix el medi ambient. Comptem amb la teva col·laboració.

 1. Requisits dels participants
 • Serà obligatori inscriure’s en una de les tres modalitats: solo, parelles o equips/relleus.
 • Podrà participar qualsevol persona física de qualsevol nacionalitat, federats o no, que es trobin en estat òptim de salut i convenientement entrenats peer la realització de la prova.
 • Prova autoritzada per majors de 18 anys, nascuts a partir de 2003.
 • Haver realitzat correctament tots els passos i requisits per la inscripció en els plaços corresponents.
 • Acceptar el descàrrec de responsabilitat i presentar un certificat mèdic o prova d’esforç firmada per un metge que certifiqui que està preparat per realitzar aquesta prova.
 • Tota la informació requerida en el procès d’inscripció haurà de ser veraç. No responsabilitzant-se l’organització de les falsedats o errors que el participant fagi constar en el moment de inscriure’s.
 • La inscripció a la prova és personal i intransferible i suposa l’acceptació del present reglament.
 1. Inscripcions

La inscripció només es realitza a través de la pàgina web de MARNATON (www.marnaton.com)

 • Plaç d’inscripció: 20 dies abans de la data de la prova o una vegada s’arribi al límit de participants.
 • Inclou:
 • Assegurança d’accidents durant la prova.
 • Assistència mèdica durant la travessia (embarcacions amb personal de rescat) i a l’arribada (Ambulància amb personal mèdic).
 • Avituallament durant la travessia i al finalitzar
 • Trasllat al punt de sortida desde l’arribada.
 • Casquet de l’esdeveniment.
 • Samarreta de l’esdeveniment.
 • Guarda-roba.
 • Classificació i temps d’arribada.
 • Medalla finisher
 • Trofeus pels guanyadors absoluts.
 • Gestió de baixes: La organització posa a disposició del participant la possibilitat de contractar una garantia de cancelació durant el procès de inscripció. En cas de no contractar-la, no es procedirà a cap devolució en cap cas, incloses lesions, accidents, viatge, etc.
 • Canvi de nom: només s’admetran fins a 20 dies abans de la prova. La organització cobrarà 10€ per aquesta gestió.
 • Canvi de prova: Sota cap circumstància s’admetran canvis d’una inscripció d’una prova per una altra, ni d’aquest any ni de la següent edició.
 • Anulació de la prova: si per condicions adverses o de força major alienes a l’organització, aquesta es veu obligada a anular la prova o modificar el recorregut o horaris, no es tornarà en cap cas l’import de la inscripció. L’organització podrà proposar una nova data per realitzar l’esdeveniment.
 1. Entrega de la bossa del nedador
 • Per a recollir la bossa del nedador, serà imprescindible presentar el DNI, PASSAPORT o NIE del inscrit (original o fotocòpia).
 • L’entrega de la bossa es farà el dia previ a l’esdeveniment. En cap cas es farà entrega de la bossa el mateix dia de la prova.
 1. Guarda-roba

El nedador ha d’utilizar la bossa, identificada amb el seu número de participant, que li proporcioni l’organització per guardar les seves pertinences personals.

La bossa haurà d’entregar-se abans de la sortida a la furgoneta habilitada per fer de guarda-roba, que portarà totes les bosses fins al punt d’arribada.

 1. Trasllat

El desplaçament dels nedadors desde l’arribada fins a la sortida, s’efectuarà abans de la competició mitjançant autobusos i/o embarcacions. Els horaris dels transports seran publicats i informats amb la deguda antelació a la web.

 1. Material tècnic obligatori

Tots els participants estan obligats a portar el següent material, que podrà ser verificat a la sortida i/o en qualsevol punt de la carrera.

Material obligatori:

 • Banyador
 • Ulleres de natació
 • Casquet de natació numerat proporcionat per l’organització.

Material opcional:

 • El neoprè de natació és altament recomenat. De totes maneres, podran nedar sense neoprè aquells nedadors que presentin el formulari demostrant que son capaços de nedar més de 4 hores sense neoprè amb l’aigua a menys de 17ºC.
 • Si la temperatura de l’aigua estigués per sota dels 17ºC l’organització es reserva el dret d’obligar a l’ús del neoprè.
 • Boia: està permès el seu us.

L’organització aconsella portar, a més, el següent material:

 • Vaselina o oli per evitar ferides.
 • Crema solar, millor antimeduses.
 • Xiulet

L’organització podrà afegir algun tipus de material obligatori no inclòs en aquest apartat. En tal cas, aquest material serà notificat amb la suficient antelació als participants a través de la web o per correu electrònic.

 1. Sortida
 • Hi haurà una única sortida. Tots els participants que arribin tard a la sortida no podran participar. Quedant automàticament desqualificats
 1. Funcionamiento
 • Es realitzarà una sortida única a les 8:00h des de la Platja Gran de Cadaqués.Hi haurà 3 modalitats:
  1. SOLO. El participant nedarà de manera individual la totalitat del recorregut. Acompanyat en tot moment per un caiac que li subministrarà l’avituallament i li guiarà.
  2. PARELLES. Les parelles (2 nedadors) nedaran la totalitat del recorregut junts, sense separar-se més de 5 metres l’un de l’altre. Acompanyats en tot moment per un caiac que els subministrarà l’avituallament i els guiarà.
  3. EQUIPS/RELLEUS. Aquests podran ser de màxim 4 nedadors, sense importar el mínim. No és necessari que completin la totalitat del recorregut. Però sí que és indispensable que sempre hi hagi com a mínim un component de l’equip nedant. Acompanyats en tot moment per una embarcació que els subministrarà l’avituallament i els guiarà

  El ritme de natació és lliure durant tot el recorregut. Establint límits de pas cada 5 km per un màxim de 24’/km (incloses parades).

  Els caiacs i embarcacions aniran amb un mòbil per a tenir contacte directe amb l’equip de terra per qualsevol contratemps que pogués sorgir.

  El caiac o embarcació no se separarà més de 15 metres del nedador.

  El caiac o embarcació anirà equipat amb un geolocalizador per a tenir en tot moment la seva posició en cas d’emergència.

  CATEGORIES

  Hi haurà 4 categories per a la modalitat solo: Femenina amb neoprè, femenina sense neoprè, masculina amb neoprè i masculina sense neoprè.

  Hi haurà 4 categories per a parelles: Parelles mixtes, parelles masculines, parelles femenines i parelles sense neoprè.

  Només hi haurà una classificació per a la modalitat equips/relleus.

  En el cas que un nedador de la modalitat solo o parelles es pugi a l’embarcació quedarà automàticament desqualificat. Però en el cas de la modalitat parelles, la seva parella podrà seguir encara que fora de concurs.

  Els membres de cada equip hauran de nedar de manera agrupada no podent separar-se més de 5 metres entre el nedador que encapçala el grup i el que el tanca.

 1. Recorregut i abalisament

L’organització NO abalisarà el recorregut sent el caiac o embarcació guia el que orient el nedador.

Pel bon desenvolupament de la prova, la organització es reserva el dret de modificar la trajectòria d’un nedador si considera que està posant en perill la seva integritat o la d’altres membres de la travessia, o si considera que està incumplint la distància reglamentària. La decisió dels jutges en les embarcacions serà indiscutible, poguent generar una reclamació una vegada acabada la prova.

 1. Embarcacions de suport

Els nedadors seran custodiats per embarcacions de rescat amb l’objetiu de garantitzar la seguretat dels nedadors.

 1. Avituallament

La organització facilitarà l’avituallament, que consistirà en aigua, begudes isotòniques, plàtans i gels.

Cada kayak o embarcació guia serà l’encarregat de subministrar l’avituallament als nedadors o nedadores cada vegada que aquestss ho solicitin o mitjançant una pauta acordada abans de començar.

Si el nedador té necessitats especials a nivell de nutrició podrà carregar el producte que ell consideri sempre que no sobrepassi els 2kg en total.

Els nedadors no podran pujar-se al kayak o deixar-se remolcar por ell pero si que podran recolzar-se en ell per estirar, ajustar-se les ulleres o avituallar.

En cap cas el participant podrà tirar al mar l’envoltorio o envàs de l’avituallament. Aquest acte serà penalitzat amb la desqualificació.

 1. Abandonos

Si un participant decideix abandonar, aconsellem:

 1. Avisar al kayak i aquest avisarà a la embarcació de rescat més propera per procedir a l’evacuació.

L’organització es reserva el dret a obligar a un nedador a abandonar la prova:

 • Sempre que un nedador mostri senyals de fatiga extrema, deshidratació, hipotermia, ritme extremadament lent al nedar o presenti qualsevol símptoma anòmal que li impedeixi nedar amb normalitat.
 • Si el nedador incumpleix qualsevol de les normes que regeixen aquest reglament (veure apartat desqualificacions).
 • Una vegada agotat el temps de tall reglamentari desde l’inici de la prova (24 minuts/Km).
 1. Evacuació
 • En el cas de condicions adverses i/o de força major, la organització es veurà obligada a anular la prova procedint a l’evacuació de tots els participants.
 • En el cas de que un participant hagi de ser evacuat, l’organització establirà un o més punts d’evacuació amb assistència sanitaria en funció del recorregut.
 1. Penalitzacions
TIPUS DE FALTAPENALITZACIONS
Tirar residuus en zones no habilitades o qualsevol tipus de conducta no respectuosa amb el medi natural. 

Desqualificació

Conducta antiesportiva cap a altres participants o membres de l’organització.Desqualificació
Falta d’equipament obligatori.Desqualificació
Participar a la prova sense prèvia inscripció.

 

Expulsió i prohibició de participar en futures edicions
Participar amb el dorsal d’un altre participant.Desqualificació
No passar controls obligatoris

(sortida, cada 5km i arribada,llegada).

Desqualificació
No seguir el recorregut guiat pel kayak.Desqualificació o penalització de temps a decidir en funció de la gravetat
Omisió d’auxili a una persona.Expulsió i prohibició de participar en futures edicions
Abandonament sense notificar-ho a l’organització.Prohibició de participar en futures edicions
No obeïr ordres de organitzadors o serveis sanitaris de control.Desqualificació
Pujar-se a una embarcació de suport, kayak o avituallamentDesqualificació
Excedir el temp màxim permès.Desqualificació i obligació d’abandonar i pujar a una embarcació de l’organització.

L’organització es reserva la potestat per sancionar les conductes no tipificades en l’anterior llistat de faltes que contravinguin les disposicions del present reglament.

 

 1. Modificació del recorregut i/o suspensió de la travessía.

Per causes de força major alienes a la seva voluntat, l’organització es reserva el dret de suspendre, desviar, neutralitzar o modificar les franges horàries i/o els recorreguts i avituallaments de l’esdeveniment. (Veure Pla B).

Aquesta decisió es prendrà en comité tècnic, consensuant amb les autoritats marítimes i dispositiu de seguretat, tenint en compte la seguretat. Així com respectant les condicions a les que es veuen sotmesos els permisos.

Poden ser motiu de pla B o anulació:

 1. Onada d’una altura significativa de més de 1 metre
 2. Vents de més de 15 nusos (no ratxes). Sempre que la direcció del vent afecti el recorregut.
 3. Visibilitat inferior a una milla nàutica
 4. Plaga de meduses
 5. Tempesta elèctrica
 6. Qualsevol que l’organització estimi que no garantitza la seguretat dels participants. 
 1. Sistema de Classificació

A l’acabar la prova, els participants disposaran de mitja hora abans de l’entrega de premis per a possibles modificacions i/o reclamacions sobre la classificació.

 • Esdeveniment

En modalitat solo el participant es classificarà en base al temps transcorregut des del moment de donar la sortida fins a creuar la meta.

En la modalitat parelles i equips/relleus es classificarà en base al temps utilitzat per arribar a la meta de lúltim dels components.

 • Copa MARNATON eDreams

Aquesta prova no és puntuable per la Copa.

 • Categories 2021

En categoría SOLO, rebran trofeu el primer classificat de cada categoría.

 • Femenina amb neopré
 • Femenina sense neopré
 • Masculí amb neopré
 • Masculí sense neopré

En categoría parelles rebren trofeu la primera parella classificada de cada cateogría

 • Parella femenina mixta (dona +home)
 • Parella femenina (2 dones)
 • Parella masculina (2 homes)
 • Parella sense neopré (2 nedadors/es sense neopré)

En categoría equips/relleus rebran trofeu el primer equip classificat.

 1. Descàrrec de Responsabilitat i Declaració d’aptitut física
 • La inscripció a la prova implica l’acceptació de les normes i l’adequada preparació del participant per a la travessia, i que és conscient de la duresa de les condicions meteorològiques que es pot trobar en l’entorn on es disputa la prova. En aquest sentit, el participant eximeix a l’organització dels possibles problemes de salut derivats de la seva participació a la carrera.
 • Els participants inscrits en la prova entenen que participen voluntàriament i sota la seva pròpia responsabilitat en la competició i per tant, exoneren de tota responsabilitat a l’organització de la prova i convenen en no denunciar a l’entitat organitzadora, col·laboradors, patrocinadors i altres participants, així com tampoc iniciar cap reclamació de responsabilitat civil a les citades parts. A aquests efectes, en el moment de la inscripció, el participant haurà de marcar la casella d’acceptació del descàrrec per tal que es formalitzi la inscripció.
 • Tots els participants hauran de presentar una revisió mèdica o prova d’esforç firmada per un metge que garanteixi que està en condicions d’afrontar la prova.
 • En els últims anys, amb la popularització dels esports outdoor i de llarga distància, desgraciadament, es produeixen cada vegada més morts entre els participants; es per això que l’organització insisteix en extremar les precaucions.
 • Recordem que l’assegurança de la prova no cobreix cap patologia com l’infart de miocardi.
 1. Modificació del reglament

En cas que l’organització ho consideri necessari, podrà modificar el present reglament. Les modificacions seran degudament comunicades als participants. La realització de la inscripció implica el reconeixement i l’acceptació del present reglament.

 1. Drets d’imatge

L’entitat organitzadora es reserva el dret a utilitzar qualsevol tipus de fotografia, filmació o enregistrament que faci, sempre que estigui relacionada amb la participació a l’esdeveniment. L’entitat organitzadora es reserva en exclusivitat el dret sobre la imatge de les proves MARNATON, així com l’explotació audiovisual, fotogràfica i periodística de la competició.

D’acord amb l’establert en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, sol·licitem el seu consentiment per poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònic equivalent.

Qualsevol projecte mediàtic o publicitari haurà de comptar prèviament amb el consentiment exprés i per escrit de l’organització. En cas contrari, s’emprendran totes les accions legals s’estimin pertinents.

 1. Protecció de dades

Protecció de dades. En compliment amb l’establert en el Reglament General de Protecció de Dades 976/2016, MM MARNATON 2008, S.L. (d’ara endavant MARNATON) amb CIF: B64835390, li informem que les seves dades personals facilitades a través del formulari d’inscripció en el lloc web: www.marnatonedreams.com són incorporades a un fitxer automatitzat del que és responsable MARNATON, la finalitat del qual és la d’administrar i gestionar la seva participació en l’esdeveniment.

De qualsevol forma, vostè pot revocar en qualsevol moment el consentiment donat i exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a aquests efectes a MARNATON a través de l’adreça de correu eventos@marnaton.com.

[bucket id=”933″ title=”Icon footer”]